Pasientsikkerhet

På sykehus er det selvfølgelig pasientenes helbredelse som står i midtpunkt. Men i de siste 15 år utvidedes fokussen: helbredelsen betraktes idag i tettere sammenheng med pasientenes sikkerhet. Erfaringer fra flere nasjonale sunnhetssystemer viste at en pasientsikkerhetskultur kan øke kvaliteten i helsetjenesten. Forutsetninger for en sikkerhetskultur er at god kommunikasjon og kritisk refleksjon av utilsiktede hendelser er en del av personalets rutiner. Viljen til å lære fra tidligere feil og til å forebygge framtidige skader la grunnen for pasientsikkerhetsprogramm i flere land.

I Flensburg og regionen Syddanmark var det allerede mellom 2008 og 2011 at prosjektet «Styrkelse af patientsikkerhed mellom Danmark og Tyskland» som økte oppmerksomheten til temaet,  intensiverte utvekslingen mellom naboene og fikk i gang nye tiltak i sykehusene. I prosjektet arbeidedes med liknende redskap som i norsk pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» fra 2011. Dersom du lurer på noe eller føler deg usikker: bare spør!

Hygiene er en viktig del av pasientsikkerheten: DIAKO anvender strikt alle hygiene-forføyninger fra Tysklands nasjonal institutt for offentlig helse, Robert-Koch-instituttet i Berlin. Instituttets oppgave er å bekjempe infeksjonssykdommer og å analysere folkehelsens langsiktige utviklinger, likedan Folkehelseinstituttet i Norge. Infeksjonsdata fra tyske sykehus samles på Robert-Koch-institutt og danner en basis for et tidlig varslingssystem om infeksjoner.

Les mer om sykehushygiene

Sykehus rår over effektive regulatorer for å påvirke hygienesituasjon – og det er selvfølgelig for oss å gjøre alt som ligger innenfor våre muligheter. Likevel fins det dessverre ingen 100% beskyttelse mot infeksjoner. Hvis det skjer en infeksjon til tross for vernetiltak, så er det viktig, bortsett fra pasientens helbredelse, å forhindre andre pasienters og medarbeidernes smittelse. Slik når vi maksimal sikkerhet for alle i samsvar med retningslinjene.

Medarbeidere for sykehushygiene

  • utarbeider hygienestandarder (f.eks. adferd med pasienter som er kolonisert eller infisert med MRSA) og etablerer dem på sykehuset
  • utarbeider og oppdaterer hygiene- og desinfeksjonsplaner
  • gjennomfører hygienekontroller ved medisinsk utstyr, medier og tekniske prosesser (f.eks. endoskoper, desinfeksjonsredskap, sterilisatorer) og i sykehusets forskjellige bedriftsenheter (operasjonsstue, blodbank osv.)
  • veileder medarbeidere og inspiserer avdelinger og funkjonsenheter, som rutin eller ved henvendelse
  • medvirker ved byggeprosjekt og anskaffelse av utstyr (f.eks. rengjørings-/desinfeksjonsredskap, sterilisatorer)
  • organiserer hygiene-etterutdannelse for alle medarbeidere
  • underviser på sykepleieskole
  • registrerer og vurderer sykehusinfeksjoner og forordner nødvendige tiltak i påkommende tilfelle
  • registrerer og vurderer utbredelse av multiresistente spirer
  • gjør medarbeidere, pasienter og pårørende sensibel for hygienetiltakenes betydning, f.eks. hånddesinfeksjon.